the visual novel database

Report an issue on this page.

Yi Long

一龙

Yi LongSafe / Tame (14)
Yi Long一龙
Subject ofArrest
Visual novelsProtagonist - Xiao Baitu Dianshang
Voiced bySen Zhong Ren

Description

The master of Tu Ya