Kakitsubata Korisu

燕子花 こりす

Kakitsubata Korisu
Kakitsubata Korisu燕子花 こりす 
Hair, Long
Eyes, Violet
Visual novelsMain character - Meguri, Hitohira.
Voiced byAoi Kazuki