Urano Kenta

浦野 健太

Urano Kenta
Urano Kenta浦野 健太 
Hair, Black, Grey, Short
Clothes, Apron, Shirt
Visual novelsSide character - Oira wa Bandai
Side character - Oira wa Bandai 2
Protagonist - Oira wa Bandai ~Heisaku & Kenta no Yume Monogatari~