Rakuto Ice

楽戸 愛巣

Rakuto Ice
Rakuto Ice楽戸 愛巣 
Hair, Pink
Visual novelsMain character - Sukai Raku ~Hiru wa Fami Resu Yoru wa Hame Resu~
Voiced byMizushima Rion