Caroline

キャロライン

Caroline
Carolineキャロライン 
AliasesCarol, キャロル, Shiro, しろ
Hair, Pink, Waist Length+
Visual novelsMain character - Hani x Bani
Voiced bySakurai Miho