Fujiwara no Yasuhira

藤原泰衡

Fujiwara no Yasuhira
Fujiwara no Yasuhira藤原泰衡 
Visual novelsSide character - Genrou
Voiced byIshikawa Hironori