Tanuma Yukie

田沼 幸恵

Tanuma Yukie
Tanuma Yukie田沼 幸恵 
Hair, Brown, Short
Eyes, Brown
Body, Adult
Visual novelsMain character - Mama Shibori