Hyoumu

氷霧

Hyoumu
Hyoumu氷霧 
Visual novelsMain character - Teikoku Sensenki
Voiced byFujita Yoshinori (PS2)
Habuki Risato (PC)