Kobayashi Miyuki

小林 美雪

No image uploaded yet

Kobayashi Miyuki小林 美雪 
Visual novelsSide character - Yukiwari no Hana
Voiced byFuchizaki Yuriko