Kuze Yorihito

久世 頼人

No image uploaded yet

Kuze Yorihito久世 頼人 
Visual novelsProtagonist - Gin'iro

Description

Protagonist of chapter 2: Tatara no Yashiro (第ニ章『踏鞴の社』).