Releases for Kurenai Kagura

TypeLanguagePublicationPlatformsMediaResolutionVoicedAnimationReleasedAge ratingNotes

All onAll offRestrict column width

All 

All 

TitlePublicationMediaVoicedReleased▴Notes
Kurenai Kagura  Non-free, commercial 1 DVDFully voiced2012-07-27
Kurenai Kagura - Additional Scenario (patch) Non-free 1 CDNA for patches2013-04-26
Kurenai Kagura - Additional Scenario + Visual Fan Book (patch) Non-free 1 CDNA for patches2013-04-26Comes together with the Visual Fan Book
Kurenai Kagura - Additional Scenario Download Edition (patch) Non-free Internet downloadNA for patches2013-05-21
Kagura Bako Special  Non-free, commercial 1 DVDUnknown2014-04-25Contains the first two boxes (r13461, r21576) and v10285 + the additional scenario.
Kagura Bako Special - DMM Exclusive Edition  Non-free, commercial Internet downloadUnknown2014-08-08Contains the first two boxes (r13461, r21576) and v10285 + the additional scenario.