Relations for Shin Kamaitachi no Yoru: 11ninme no Suspect

 Kamaitachi no Yoru   1994-11-25 en/ja/ko/zh  Kamaitachi no Yoru 2 ~Ka...   2002-07-18 ja Sequel  Kamaitachi no Yoru Tripl...   2006-07-27 ja Sequel  Shin Kamaitachi no Yoru:...   2011-12-17 ja Same series  AI: The Somnium Files   2019-09-17 en/ja/ru/zh Same setting