Votes for Shiritsu Akihabara Gakuen

Cast Vote User
2014-10-184hidden
2017-06-279.1hidden
2011-04-117.3reo
2016-11-156mrgannosuke
2011-07-108moroboshiyuumei