Relations for Soushuu Senshinkan Gakuen Bansenjin

 Soushuu Senshinkan Gakue...   2014-02-28 es/ja/zh  Soushuu Senshinkan Gakue...   2015-04-24 ja/ko Sequel