Relations for Ichibatsu 2 Hyakkai

 Ichibatsu Hyakkai ~Onima...   1999-05-28 ja  Ichibatsu 2 Hyakkai   2000-08-04 ja Sequel