Relation graph for Tantei Jinguuji Saburou: Shinjuku Chuuou Kouen Satsujin Jiken

Note: Unofficial relations are excluded if the graph would otherwise be too large.

Tantei Jinguuji Saburou Det... 2009-03-19 ja Tantei Jinguuji Saburou: Ha... 2009-09-17 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Det... 2010-09-30 ja Tantei Jinguuji Saburou: Fu... 2012-06-28 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2004-04-21 en/ja Tantei Jinguuji Saburou Ser... 2004-06-23 en/ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2006-06-07 ja Tantei Jinguuji Saburou Ser... 2006-08-09 ja SequelPrequelSequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Det... 2008-04-24 ja SequelPrequelDaedalus: The Awakening of ... 2018-12-13 en/ja/ko/zh Tantei Jinguuji Saburou: Sh... 2005-01-27 ja/ko Tantei Jinguuji Saburou Det... 2007-07-19 en/ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2005-03-09 ja Tantei Jinguuji Saburou Ser... 2005-05-25 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou: Yu... 1998-04-23 ja PrequelSequelTantei Jinguuji Saburou: To... 1999-11-25 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2007-11-28 ja Tantei Jinguuji Saburou Ser... 2008-06-25 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou: Gh... 2017-08-31 en/ja Tantei Jinguuji Saburou: Pr... 2018-08-09 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou: Yo... 1988-02-26 ja Alternative versionTantei Jinguuji Saburou: Ki... 1988-12-09 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2006-11-08 ja Tantei Jinguuji Saburou Ser... 2007-02-07 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2006-03-01 ja SequelPrequelAlternative versionTantei Jinguuji Saburou: To... 1990-09-28 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2007-05-01 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2009-08-26 en/ja Tantei Jinguuji Saburou Ser... 2009-11-25 en/ja SequelPrequelSequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2009-06-24 en/ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2004-07-28 en/ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2010-02-24 en/ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2005-11-30 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou: Mi... 1996-11-29 ja SequelPrequelAlternative versionTantei Jinguuji Saburou Ser... 2008-10-01 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2004-12-22 en/ja SequelPrequelSequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2005-08-31 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2008-11-26 ja SequelPrequelSequelPrequelSequelPrequelTantei Jinguuji Saburou: Ki... 2004-04-22 ja/ko SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2009-02-25 ja SequelPrequelTantei Jinguuji Saburou Ser... 2003-11-26 en/ja SequelPrequelSequelPrequelTantei Jinguuji Saburou: In... 2002-10-24 ja/ko SequelPrequelSequelPrequelSequelPrequelSequelPrequelSequelPrequelTantei Jinguuji Saburou: Sh... 1987-04-24 ja SequelPrequelAlternative version