Releases for Nanairo Kouro

TypeLanguagePublicationPlatformsMediaResolutionVoicedAnimationReleasedAge ratingNotes

All onAll offRestrict column width

All 

All 

TitlePublicationResolutionVoicedReleased▴
Nanairo Kouro - Trial Edition  Freeware, commercial 800x600Fully voiced2010-10-09All ages
Nanairo Kouro  Non-free, commercial 800x600Fully voiced2010-11-2618+