Relations for Phantom Armor Tetra: Bio-juu ni Yugame-fukuramasareru Botebara to Bakunyuu no Kyoufu!

 Phantom Armor Tetra ~Sai...   2009-12-12 ja  Phantom Armor Tetra Teki...   2009-08-29 ja Same series  Phantom Armor Tetra ~Mic...   2009-02-13 ja  Phantom Armor Tetra: Bio...   2009-05-15 ja Same series Same series  Nikugoku no Hemi ~Inchuu...   2010-07-16 ja Shares characters  Nikugoku no Hemi ~Sawaka...   2010-10-15 ja Same series  Nikugoku no Hemi Onna-ta...   2011-03-19 ja Same series