Relations for Harumade, Kururu.

 Harumade, Kururu.   2012-04-27 ja/zh  Natsukumo Yururu   2013-06-28 ja Same series  Akiyume Kukuru   2016-12-22 ja Same series  Fuyukara, Kururu.   2021 N/A Same series